1.   Wodny tor przeszkód znajduje się w obiekcie (hala basenowa) Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

2.   Wodny tor przeszkód jest czynny w godzinach otwarcia pływalni.

3.   Korzystanie z wodnego tor przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.

4.   Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5.   Z wodnego tor przeszkód jednorazowo może korzystać 15 osób.

6.   Przed wejściem na tor przeszkód, korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki i inne ostre przedmioty.

7.   O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

8.   Na terenie wodnego toru przeszkód zabrania się:

     - wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.,

     - skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupska startowego, itp.) na moduł lub z modułu,

     - korzystania z wodnego toru przeszkód w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),

     - przepływania pod modułami,

     - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.

     - wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.

9.   Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

10. Na terenie wodnego toru przeszkód obowiązuje ruch jednokierunkowy.

11. Osoby korzystające z wodnego toru przeszkód zobowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Centrum Park Chojnice.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Centrum Park Chojnice bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

13. Skargi, uwagi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg i wniosków lub zgłaszać kierownikowi zmiany ratowników.

14. Regulamin wchodzi w życie dnia 18.08.2021 r. i obowiązuje do chwili demontażu wodnego toru przeszkód.