Pływalnia jest obiektem CENTRUM PARKU CHOJNICE SP. Z O.O.

1.   Z pływalni korzystać mogą:

- indywidualni użytkownicy,

- grupy zorganizowane.

2.   Z pływalni korzystać nie mogą osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,

- z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,

- chore na nieżyt górnych dróg oddechowych,

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.

3.   Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna. Opiekun płaci za pobyt na pływalni wg. obowiązującej stawki.

4.   Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest:

4.1. Zdjęcie obuwia zewnętrznego w holu, spakowanie go w reklamówkę i założenie czystych klapek basenowych,

4.2. Pobranie w kasie aktywnego paska do szafki,

4.3. Przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży wraz z obuwiem w szafce,

4.4. Używanie czystego stroju kąpielowego oraz obuwia,

4.5. Umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z WC),

4.6. Przejście na halę basenową przez brodzik z dezynfekowaną wodą,

4.7. Podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów,

4.8. Przestrzeganie instrukcji użytkowych atrakcji wodnych oraz pomieszczeń rekreacyjnych (tj. sauna, infrasauna),

4.9. Utrzymanie czystości i porządku w hali, w basenach, w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach na pływalni oraz zachowanie odpowiedniej higieny, tzn.:

- korzystania z toalet, umywalek i przebieralni zgodnie z ich przeznaczeniem,

- pod natryskami oraz obrębie umywalek obowiązuje zakaz golenia się,

- korzystania ze środków myjących zapewnianych przez basen lub własnych z wyłączeniem soli peelingowych i podobnych.

5.   Z kąpieli nie mogą korzystać osoby mocno rozgrzane i po obfitym posiłku.

6.   Osoby korzystające z usług pływalni na sygnał trzech gwizdków ratownika mają obowiązek opuszczenia hali basenowej i udania się do przebieralni.

7.   Obowiązuje zakaz wnoszenia art. spożywczych na halę basenową, za wyjątkiem wody w plastikowych pojemnikach.

8.   Basen pływacki służy osobom umiejącym pływać.

9.   Przebywającym na pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, a w szczególności:

- biegać po hali basenowej,

- wnosić i używać szklanych przedmiotów (np. okulary do pływania, opakowania),

- wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,

- hałasować.

10.   Skoki do wody są dozwolone wyłącznie za zgodą i pod opieką uprawnionego do prowadzenia zajęć instruktora lub nauczyciela.

11. Czas przebywania w hali basenowej osób indywidualnych jest dowolny a należność regulowana przy przejściu kontrolnym w kasie.

12. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, żucia gumy oraz wprowadzania zwierząt.

13. Jeden opiekun (instruktor) grupy zorganizowanej może mieć pod opieką max. 15 osób.

14. Pobyt grup zorganizowanych na terenie pływalni określa odrębny regulamin.

15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzane szkody.

16. Zgubienie lub uszkodzenie paska do szafki powoduje obciążenie karą pieniężną w wysokości 60 zł.

17. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w pomieszczeniach obiektu. Istnieje możliwość pozostawienia przedmiotów wartościowych do przechowania w depozycie.

18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

19. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie spółki.

20. Ostatni klient ma obowiązek opuszczenia hali basenowej najpóźniej do godz. 20:50.