1.   Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby (na podst. Ustawy z dnia 6 maja 1997 r. - Dz. U. nr 57 poz. 358).

2.   W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników (Ustawa z dnia 6 maja 1997 r. - Dz. U. nr 57 poz. 358). Wyjątek stanowią grupy przedszkolne, w których na jednego opiekuna musi przypadać nie więcej niz 10 dzieci.

3.   Kąpiel może się odbywać w miejscu ściśle oznaczonym przez ratownika.

4.   Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowika.

5.   Za ustalanie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.

5.   Uczestnikom kąpieli nie wolno wchodzić do wody po wysiłku oraz nie wolno się kąpać na czczo lub wcześniej niż godzinę po posiłku.

6.   Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny siedzieć spokojnie poza nieckami basenowymi obserwując kąpiących się.

8.   Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem wychowawców. Grupa bez wychowawcy nie będzie dopuszczana do kąpieli.

9.   Przemieszczanie się grupy na terenie hali basenowej odbywać się powinno w systemie rotacyjnym po uprzednim instruktażu dyżurującego ratownika

10. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna.

11. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu w celu srawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez opiekuna.

12. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczane do wody.

13. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widziałby wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany.

14. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.

15. Zalecane jest odróżnienie grup poprzez np. kolor czepka inny dla każdej grupy.

16. Głębokość kąpieli:

- dla osób nieumiejących pływać - najniższej osobie z grupy do pasa,

- dla osób umiejących pływać - od 1,35 m do 1,80 m (basen sportowy).

17. Zajęcia dla grup umiejących i nie umiejących pływać powinny odbywać się osobno.

18. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie.

Obowiązuje całkowity zakaz:

a) kąpieli w maskach do nurkowania,

b) kąpiel w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,

c) wrzucania, wpychania do wody oraz skakania do wody,

d) nurkowania,

e) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,

f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

19. W przypadku:

a) złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości,

b) w przypadku zauważenia tonięcia

należy natychmiast powiadomić ratownika.

20. Sygnał "ALARM" (seria 3 krótkich gwizdów) wszyscy natychmiast wychodzą z wody na brzeg.

21. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni (Ustawa z dnia 6 maja 1997 r. - Dz. U. nr 57 poz. 358).